x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
Fatura Kullanma Mecburiyeti, * Gider Yazılabilecek Demirbaşlar, * * Mesken Kira Geliri İstisnası, İstisna Yemek Tutarı, M.K. İndirim Oranları, Diğer hadler ile cezalar PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 09 Ocak 2012 09:56
SİRKÜLER NO    : 2012/ 320-02                                                       İstanbul, 07.01.2012 KONU                  :  * Fatura Kullanma Mecburiyeti, * Gider Yazılabilecek Demirbaşlar, * * Mesken Kira Geliri İstisnası, İstisna Yemek Tutarı,  M.K. İndirim Oranları, Diğer hadler ile cezalar   

            Yukarıda belirtilen konular ile ilgili olarak 26.12.2011 tarih ve 28154  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 411 seri no.lı  V.U.K.Genel Tebliği  ve 280 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ  ile yapılan açıklamalardan gerekli özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 Bilgilerinize sunulur.               Saygılarımla, 

                                                                                                                  

Dr. Atilla UYANIK

                                                                                                                  

Yeminli Mali Müşavir 
 
 
I- FATURA KULLANMA  MECBURİYETİ  , 

1.1.2012  tarihinden geçerli olmak üzere,

 

Fatura Kullanma Mecburiyeti 770,00  TL’ na,  çıkarılmıştır.

 
(Buna göre talep edilmesi hariç, 770 Türk lirasına kadar olan satışlarda fatura yerine perakende satış fişi tanzim edilebilecektir.)  
 II-  GİDER YAZILACAK DEMİRBAŞLAR: 

1.1.2012  tarihinden geçerli olmak üzere,

 

Amortismana tabi tutulmayıp doğrudan gider yazılabilecek demirbaş ve iktisadi kıymet tutarı, 770,00 TL’ na,   çıkarılmıştır.

 III- GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA UYGULANAN İSTİSNA TUTARI­:  

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2012 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 IV- HİZMET ERBABINA İŞYERİ VEYA İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN İSTİSNA TUTAR­:  Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere 11,70 TL olarak tespit edilmiştir.   V- 2011 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN BİR KISIM MENKUL SERMAYE İRADININ BEYANINDA DİKKATE ALINACAK İNDİRİM ORANI UYGULAMASIGelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2011 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 10,26'dır. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 8,12'dir.Bu oranlar dikkate alındığında, 2011 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.Bu kapsamda, 2011 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.   VI-  DİĞER HADLER VE CEZALAR: 

Ayrıca, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 ve 356 ncı maddelerinde yer alıp 2011 yılında uygulanan miktarların, 2012 yılı için belirlenen  % 10,26 (on virgül yirmi altı) yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 01/01/2012 tarihinden itibaren uygulanacaktır.