x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
"İnternet Sayfamıza Hoşgeldiniz..." Ortaklar Yeminli Mali Müşavirlik
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 16 Ağustos 2010 23:04
Devamını oku...
 
Yatırım İndirimi PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 16 Ağustos 2010 22:26

Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı

(Seri No: 276)

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla(1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun(2) geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Devamını oku...
 
Amortisman Oranları - Vergi Davaları Hk. PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 17 Temmuz 2010 21:21

08.07.2010 tarih ve 27635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 399 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine istinaden Bakanlığımızca amortismana tâbi iktisadî kıymetlere ilişkin faydalı ömür sürelerinin tespit ve ilan edildiği 333, 339, 365 ve 389 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler ile vergi dairesi başkanlıkları, defterdarlıklar ve vergi dairesi müdürlüklerinin yetkili makamın muvafakatini almadan vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz yoluna gidebilmelerine ilişkin limitlerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Devamını oku...
 
Nispi ve Matbu Damga Vergileri Hk PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 25 Ocak 2010 11:31

SİRKÜLER NO    : 2010/ 294 - 05                                     İstanbul, 22.01.2010   

  KONU                     : Nispi ve Matbu Damga Vergileri Hk.     

 

        488 sayılı DAMGA VERGİSİ KANUNU  istinaden  27449 sayılı ve 31.12.2009 tarihli R.G.’ de  yayımlanan  53 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE yapılan açıklamaya göre;  29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %10 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispi vergi oranları ve 51 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Aşağıda yer alan tablodan da görüleceği gibi;

Sözleşmelerde oran : binde 8,25

Kira sözleşmelerinde :   binde 1,65

Ücret Ödemelerinde (maaş bordroları vb.)  : Binde 6,6)

Oranında uygulanacaktır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2010 tarihinden itibaren 1.161.915,90 Türk Lirası olmuştur.

Bilgilerinize sunulur.   Saygılarımızla, 

 Dr. Atilla UYANIK

 Yeminli Mali Müşavir 

Son Güncelleme: Pazartesi, 25 Ocak 2010 13:25
Devamını oku...
 
Defter Tasdikleri PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 09 Aralık 2009 13:33

 SİRKÜLER NO      : 2009/ 287-15                         İstanbul, 09.12.2009 

KONU                  :     2010 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2009 Yılı Defter Kapanışları Hk.   

            Bilindiği gibi,  TTK’ nın 66-85 ve VUK’  182-225 maddeleri uyarınca tasdike tabi yasal defterlerin açılış tasdikinin kullanılmayan başlamadan önce (Aralık ayı içinde), kapanışların  ise hesap döneminin kapanmasından itibaren 1. ve 3. ay  içerisinde (Yevmiye Defteri için  Ocak, Envanter defteri için ise Mart ayında olmak üzere) “ Görülmüştür” şeklinde  Notere tasdiki gerekmektedir. ([1])*

              Ayrıca ticari davalarda, T.T.K.’ nun 70, 72  nci maddesi gereğince söz konusu  yasal defterlerde gerekli kapanış tasdikinin (“görülmüştür”   ifadesinin),  bulunmaması halinde bunlar,  TTK’ nun 85’inci maddesine göre ilgilisi lehine delil olma niteliğine haiz olmamaktadırlar . 

            Dolayısıyla HEM MALİ HEM DE TİCARİ OLARAK  muhtemel ihtilafların önlenmesi amacıyla bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği muhakkaktır.

 Bilgilerinize sunulur.  Saygılarımızla,   

 Dr. Atilla UYANIK                                                               

 Yeminli Mali Müşavir 

[1] 2009 yılı defter sayfaları kontrol edilerek eksik varsa ek defter tasdikinin yapılması gerektiği ayrıca hatırlatılır.
Son Güncelleme: Perşembe, 10 Aralık 2009 21:13
 
<< Başlat < Önceki 11 12 13 Sonraki > Son >>

Sayfa 11 > 13