x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
2013 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2012 Yılı Defter Kapanış Tasdikleri PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Cuma, 30 Kasım 2012 17:10

SİRKÜLER NO : 2012/ 336-19 İstanbul, 30.11.2012

KONU : 2013 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2012 Yılı Defter Kapanış Tasdikleri

 

 

 

Bilindiği gibi, TTK’ nın 64-67 ve VUK’ 182-225 maddeleri uyarınca tasdike tabi yasal defterlerin açılış tasdikinin kullanılmayan başlamadan önce (Aralık ayı içinde), kapanışların ise hesap döneminin kapanmasından itibaren 3. ay sonuna kadar (Yevmiye ve Y.K.Karar Defteri ) “ Görülmüştür” şeklinde Notere tasdiki gerekmektedir. ()*

 

Dolayısıyla HEM MALİ HEM DE TİCARİ OLARAK muhtemel ihtilafların önlenmesi amacıyla bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği muhakkaktır.

 

Detaylı bilgi aşağıdaki gibidir.

 

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla,

 

Dr. Atilla UYANIK

Yeminli Mali Müşavir

 

 

1. Tutulacak Defterler :

a) Anonim Şirketlerin Tutacakları Defterler

Yevmiye Defteri,

Defter-i Kebir,

Envanter Defteri,

Pay Defteri,

Yönetim Kurulu Karar Defteri,

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.

b) Limited Şirketlerin Tutacakları Defterler

Yevmiye Defteri,

Defter-i Kebir,

Envanter Defteri,

Pay Defteri,

Müdürler Kurulu Karar Defteri,

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

c) 1. Sınıf Tacirler

Yevmiye Defteri,

Defter-i Kebir,

Envanter Defteri,

Diğerleri;

Eskiden olduğu gibi ;

* İşletme,

* Serbest meslek defteri,

tasdik ettireceklerdir.

2. Tasdiki Zorunlu Defterler ve Tasdik Zamanları :

Kanunun 64'üncü maddesinde yapılan düzenlemeye göre, fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve sayılan diğer defterlerin;

Açılış onaylarının,

Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce,

Gelecek yıl kullanılacak defterlerin açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ayın sonuna kadar,
notere yaptırılması gerekir. (Tasdik sırasında ticaret sicil tasdiknamesi alınarak notere ibraz edilmesi zorunludur.)

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecektir.

Kapanış onayı,

Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defteri için kapanış onayı zorunludur, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar (Mart ayı sonuna kadar) notere yaptırılır.

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde,

Defterlerin açılışlarında ve yevmiye defter ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz.

Aşağıdaki tabloda defter tasdik zamanları yer almaktadır.

Muhasebeyle İlgili Olan Defterler

Açılış Onay Zamanı

Gelecek Yıllar Açılış Onayı

Kapanış Onay Zamanı

Yevmiye Defteri

Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki

Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki

İzleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar

Defter-i Kebir

Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki

Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki

Yok

Envanter Defteri

Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki

Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki

Yok

Diğer Defterler

Açılış Onay Zamanı

Gelecek Yıllar Açılış Onayı

Kapanış Onay Zamanı

Yönetim Kurulu Karar Defteri

Veya

Müdürler Kurulu Karar Defteri

Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki

Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki

İzleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar

Pay Defteri

Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki

Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde açılış onayları yaptırılmaksızın kullanılabilecektir

Yok

Genel Kurul Top. ve Müzakere Defteri

Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki

Yok

 

 

 

3. Cezalar :

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yükümlülüklere, suç olarak tanımlanan fiillere ve bu fiiller için öngörülen cezalara ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

Kanunun "Suçlar ve cezalar" başlıklı 562'nci maddesinde, suçlar ve cezalar, yükümlülükleri düzenleyen ilgili maddelere atıflar yapılarak ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Defter tasdikleri, saklama ve ibraza ilişkin cezalar aşağıdaki tabloda yer almıştır.

Suç Olarak Tanımlanan Fiil

Ceza

Ticari Defterlerin Mevcut Olmaması Veya Hiçbir Kayıt İçermemesi yahut Kanuna Uygun Saklanmaması

300 günden az olmamak üzere adli para cezası

Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içerisinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması

4.000- TL idari para cezası

Kanunun 64. maddesinde sayılan ticari defterlerin tasdiklerinin yaptırılmaması

4.000- TL idari para cezası

Defterlerin Kanunun 65. maddesine uygun tutulmaması ( Türkçe tutulmaması, kayıtların eksiksiz, doğru ve zamanında yapılmaması, vb...)

4.000- TL idari para cezası

Usule uygun olmayan şekilde envanter çıkarılması

4.000 -TL idari para cezası

Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibraz edilmemesi

4.000-TL idari para cezası

Tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgilerin, denetime yetkili olanlara ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarının engellenmesi

Fiil daha ağır ceza gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, 300 günden az olmamak üzere adli para cezası

NOT: Kanunda tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok işlenmesi halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişiye bir idari para cezası verilir ve verilecek ceza iki kat artırılır. İşlenen kabahatle bir menfaat temin edilmesi veya zarara sebebiyet verilmesi halinde, verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaat veya zararın üç katından az olamaz.