x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
MALÎ TATİL HATIRLATMASI PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 04 Temmuz 2012 10:48
SİRKÜLER NO    : 2012/ 328 - 10                                                          İstanbul, 02.07.2012     KONU                     :  MALÎ TATİL HATIRLATMASI     

            28 Mart 2007 tarihli  ve 26476 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 5604 sayılı “MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN“un uygulamasına ve Temmuz ayı beyan sürelerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            Bilgilerinize sunulur.   Saygılarımızla,                                                                                                                       Dr. Atilla UYANIK                                                                                                                Yeminli Mali Müşavir   Söz konusu Kanunun 1. maddesi gereği her yıl   01.07.     20.07.    dönemi mali tatildir.  

Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 sıra no.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ ile açıklanmıştır.

Aşağıda mali tatil uygulamasına ilişkin özet bazı hatırlatmalara yer verilmiştir.

1. Mali tatil nedeniyle uzayan süreler

Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu hüküm kapsamında olan süreler şunlardır:

 Beyana dayalı tarhiyatta, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır (istisnaları aşağıda sayılacaktır).

Mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi mümkündür.

 İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

 İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkündür.

 Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

2. Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler şunlardır:

 Muhasebe kayıt süreleri mali tatil süresince işlememektedir.

 Vergi Usul Kanunu’nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme sürelerinin mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatil süresince işlememektedir.

 Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlememektedir.

3. Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama

Kanun’la belirlenen özel haller hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün değildir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemelerin devamı mümkündür. Ancak, bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilmesi ve tutanak imzalamaya davet edilmesi mümkün değildir.

4. Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri

Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmesi mümkün değildir.

Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri mali tatil süresi içerisinde de bildirilebilmekte olup, gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde süre uzamamaktadır.

5. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

6. Beyanname verme süresi uzamış olan vergilerde ödeme süresi

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.

7. Mali tatil nedeniyle uzamayan süreler

Aşağıda sayılan süreler mali tatil nedeniyle uzamamaktadır:

 Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri

 İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi

 Noterlik Kanunu’nun 118. maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin bu Kanun’un 119. maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre verilen (1), (2) ve (4) no.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri

 Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süresi.

8. Mali tatil kapsamında olmayan süreler

 Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmamaktadır.

 Özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri, mali tatil nedeniyle uzamamaktadır.

9. Diğer kanun’larla ilgili düzenlemeler

Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde Sendikalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler de yukarıda belirtilen süreler kadar ertelenmektedir.

Konuyla ilgili açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer almaktadır.  TEMMUZ AYI BEYAN SÜRELERİ  
Ayİlk TarihSon TarihKonu
Temmuz01/06/201202/07/2012Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 01/06/201202/07/2012Mayıs 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/06/201202/07/2012Mayıs 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/06/201202/07/2012Mayıs 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/07/201210/07/201216-30 Haziran 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/07/201216/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 01/07/201220/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 01/07/201220/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 01/07/201220/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 01/07/201220/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 01/07/201220/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/07/201220/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 01/07/201220/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/07/201220/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 16/07/201224/07/20121-15 Temmuz 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 01/07/201227/07/201216-30 Haziran 2012 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
 01/07/201227/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
 01/07/201227/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
 01/07/201227/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı
 01/07/201227/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı
 01/07/201227/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
 01/07/201227/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı
 16/07/201227/07/20121-15 Temmuz 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
 01/07/201227/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/07/201227/07/2012Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 01/07/201227/07/2012Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 01/07/201227/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 01/07/201227/07/2012Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 01/07/201227/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 01/07/201227/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
 01/07/201230/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/07/201230/07/2012Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 01/07/201230/07/2012Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 01/07/201230/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/07/201230/07/2012Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 01/07/201230/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 01/07/201230/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
 01/07/201230/07/201216-30 Haziran 2012 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
 01/07/201230/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
 01/07/201230/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
 01/07/201230/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödemesi
 01/07/201230/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi
 01/07/201230/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödemesi
 01/07/201230/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Ödemesi
 16/07/201230/07/20121-15 Temmuz 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
 01/07/201231/07/20122011 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 01/07/201231/07/2012Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 01/06/201231/07/20126111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
 01/07/201231/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 01/07/201231/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 01/07/201231/07/2012Haziran 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi