x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
varlık barışı sermaye artırımı rapor örneği PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazar, 21 Şubat 2010 13:36
  RAPOR SAYISI      :YMM-1052/……-…                                                   İSTANBUL                                                                                                                               00.01.2010RAPOR EKLERİ    : 1) 2009 Yılı Mali  Tabloları                                        YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKTESPİT RAPORU      ______________________________________________________________       

İNCELEMEYİ  YAPAN              ADI SOYADI                   : Dr. Atilla UYANIK

YEMİNLİ MALİ                                                                        Ortaklar Yeminli Mali

MÜŞAVİRİN                                                                              Müşavirlik Ltd. Şti.

       

                                                         BAĞLI OLDUĞU ODA  : İstanbul Yeminli Mali

                                                                                                     Müşavirler Odası

 

                                                         BÜRO ADRESİ               : Ortaklar Cad. Akıncı

                                                                                                     Bayırı No:23/5

                                                                                                     Mecidiyeköy /İstanbul                                                                                                                         

                                                         TELEFON NUMARASI  :  0.212.213 41 33

                                                          

                                                         FAX NUMARASI           :  0.212.213 66 68

                                                                                                                              

DAYANAK                                     GÜNÜ                              :  09.01.2009                   

SÖZLEŞMESİNİN                        SAYISI                             :  YMM 1052/295-17

                                                           ADI - SOYADI               : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                           (ÜNVANI)                           ..                                                                    

           

MÜKELLEFİN                               ADRESİ                          : ………………………………………../İSTANBUL

                                                                                                                                     

                                                         TELEFON NUMARASI  : 0 212

                                                         FAX NO                           : 0 212

                                                                                                                                                          İNCELEME DÖNEMİ                                                           : 2009 TAKVİM YILI  

SONUÇ                                                                                     : Raporun “Sonuç” Bölümünde

                                                                                                     belirtilmiştir.

 
   I. GENEL BİLGİ :             ............................ Vergi dairesinin ............................ vergi kimlik numaralı mükellefi …………………………… SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. firması bilişim, elektronik,  kablolama sistemleri işleri konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’na ………….. sicil numarası ile kayıtlı bulunmaktadır. 

           Şirket ve firma yetkilileri, Yeminli Mali Müşavirliğimize müracaat ederek, ………………………. SANAYİ  TİC. LTD.ŞTİ. unvanlı şirketin 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanundan yararlanılarak oluşturulan Özel Fonun sermayeye ilavesi ile sermaye artırımı yapılacağı belirtmiş olmaları nedeniyle, söz konusu devir bedelinin  ve konulacak  sermayenin tespiti amacıyla gerekli incelemeler yapılmıştır. 

            Yapılan incelemelerde söz konusu Kanun’un 3’üncü maddesi 2. bendinde yer alan, “Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak (5917 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (a) bendiyle değişen ibare) 1/6/2009  tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, (5917 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (a) bendiyle değişen ibare) 30/9/2009 tarihine kadar ([1]) Yeni Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümlerine göre 213 sayılı Kanun uyarınca kanuni defterlerine, taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı, sermayenin cüz'ü addolunur ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave olunur.  Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gelir vergisi mükellefleri, taşınmazlar dışındaki varlıklarına ait tutarları banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırırlar, bunlar için ayrıca diğer şartlar aranmaz.” hükümleri dikkate alınmıştır.

           Şirketin   hazırlanmış  olan 31.12.2009 tarihli  mali tabloları ile 31.12.2009 tarihli mizanı ekte sunulmuştur.

 

           Şirket, muhasebesinden sorumlu olarak, …………………………………….. görevli durumundadır.

 

II. USUL İNCELEMELERİ

 

            Şirketin, incelemeye sunulan 2009-2010 yılı kanuni defterlerinin tasdik durumu ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

2009,
YASAL DEFTER NEV'İTASDİK YERİTARİH-NO'SI
      Yevmiye Defteri

Bakırköy 16. Noteri

16.12.2008-47389
      Defter-i Kebir

Bakırköy 16. Noteri

16.12.2008-47388

      Envanter Defteri

Bakırköy 16. Noteri

16.12.2008-47387

   2010,

           

YASAL DEFTER NEV'İTASDİK YERİTARİH-NO'SI
      Yevmiye Defteri

Bakırköy 16. Noteri

18.12.2009-42114
      Defter-i Kebir

Bakırköy 16. Noteri

18.12.2009-42115

      Envanter Defteri

Bakırköy 16. Noteri

18.12.2009-42113
 

            Usul açısından yapılan inceleme defter kayıtlarının ve kayıtlara dayanak belgelerin TTK ve VUK ilgili hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

III. HESAP İNCELEMELERİ

 

             …………………………… SANAYİ  TİC. LTD.ŞTİ. unvanlı şirketin 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanundan yararlanılarak oluşturulan fonun sermayeye ilavesi için incelenen bilançodan söz konusu tutarın yevmiye defteri kayıtlarında ve bilançonun pasifinde öz kaynaklar içerisinde yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu kayıtlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 
Yevmiye Tarih-NoHesap AdıAçıklamaBorç Alacak
29.12.2009-895BANKALAR   
29.12.2009-895VARLIK BARIŞI FON HSP   
5811 SAYILI KANUN GEREĞİ BANKAYA YATIRILAN
 

            İlgili firmaca tarafımıza 31.12.2009 tarihli bilanço ve gelir tablosu ile 31.12.2009 tarihli mizan sunulmuştur. Söz konusu belgelerden yapılan tespitler aşağıdaki gibidir.

 
II. ÖZKAYNAKLAR   
 A. ÖDENMIŞ SERMAYE   
     1 .Sermaye    
     2 .Enf.duzeltme Farkı    
 C. KAR YEDEKLERİ   
     1 .Yasal Yedekler    
     2 .Olağanüstü Yedekler    
     3 .Özel Fonlar    
 D. GECMİŞ YILLAR KARLARI   
     1 .Geçmiş Yıllar Karları    
 F. DONEM NET KARI (ZARARI)   
     1 .Dönem Net Karı    
  FİRMANIN TESPİT EDİLEN ÖZEL FON MİKTARI  :     1.004.275,00  TL.            

olarak tespit edilmiştir.

 

Ayrıca firma yasal defterleri üzerinde yapılan incelemede söz konusu kalemlerin TTK ve VUK hükümlerine uygun olarak kayıtlara intikal ettirildiği anlaşılmıştır.

     Keza 5811 sayılı Kanun kapsamında yapılan beyana ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir; Beyannamenin dönemi                      : 12/ 2009Beyan edilen tutar                             : 1.004.275,00Tahakkuk eden tutar                          :      50.213,75Tahakkuk fişinin tarih ve nu.sı           : 29.12.2009-0002Ödeme makbuzu tarih ve nu.sı           : 05.01.2010-0001  IV. SONUÇ: 

…………………………. SANAYİ  TİC. LTD.ŞTİ. şirketinin, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanundan yararlanılarak oluşturulan Özel Fonun sermaye olarak ilave edilebilmesi ile ilgili olarak yapılan  incelemeler neticesi;

 

           1- ...................... Vergi Dairesine ............................. sicil numarası ile kayıtlı …………………………………. SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ. unvanlı firmanın   sermayeye ilave edilebilecek Özel Fonlarda yer alan tutarın 1.004.275,00  TL. olduğu;

            2- Gerekli işlemlerinin yapıldığı anlaşıldığından ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda Özel Fon tutarı olarak tespit edilen  1.004.275,00 TL.’ nin sermayeye ilave edilebileceği;  

sonuç ve kanaatine varılmıştır.     

                                                                                                  Dr. Atilla UYANIK                                                                                               Yeminli Mali Müşavir             


[1] Daha sonra söz konusu süre  31.12.2009 tarihine uzatılmıştır.